Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Van de Sand Design wordt gesloten.

Producten en diensten van Van de Sand Design: De door Van de Sand Design te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, zoals fotografie.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Van de Sand Design.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Van de Sand Design. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Van de Sand Design niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Van de Sand Design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Van de Sand Design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Van de Sand Design heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Aanbiedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Van de Sand Design schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door Van de Sand Design als zodanig zijn aanvaard.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Door een product of dienst te bestellen, gaat opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Van de Sand Design kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 5. Levering en levertijd

Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Van de Sand Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat wat dat betreft in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Van de Sand Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 7. Prijzen

Alle op de website van Van de Sand Design genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. Van de Sand Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Betaling aan Van de Sand Design dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie, tenzij anders vermeldt op de factuur.

Indien opdrachtgever niet op tijd heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Van de Sand Design is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Van de Sand Design een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart Van de Sand Design van enige aanspraak.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Het door Van de Sand Design vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Van de Sand Design. Dit geldt ook voor het fotografisch materiaal.

Artikel 11. Verplichtingen

Opdrachtgever is verplicht: Aanwijzingen van Van de Sand Design aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen; De geleverde producten zorgvuldig te behandelen; Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Van de Sand Design voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart Van de Sand Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Van de Sand Design.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Van de Sand Design mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 14. Buitengebruikstelling

Van de Sand Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting ten opzichte van Van de Sand Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Van de Sand Design zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Van de Sand Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Van de Sand Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan, grote € 150,- excl. BTW.

Artikel 15. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ten opzichte van Van de Sand Design vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Van de Sand Design. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 16. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order niet binnen 7 dagen annuleert, zal Van de Sand Design 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 30,-.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

Van de Sand Design behoud zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Van de Sand Design en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.